Новый сайт школы

https://shkolaplavskaya-r71.gosweb.gosuslugi.ru